2016-04-05

Ca 40 personer närvarade vid föreningens årsstämma där vi bland annat valde nya styrelsemedlemmar. Det röstades även kring en motion gällande motorvärmarstolpar vid parkeringsplatserna vid garagen på Blomstergatan 8 och 10. Motionen bifölls och vi kommer att gå vidare med ärendet att förändra parkeringsplatserna till platser med motorvärmarstolpar.

Den nya styrelsen presenteras här. Vi kommer även att uppdatera informationen i trapphusen.